Thuiskapper Limburg !
Bel     06 2 703 5 703 06 2 703 5 703
Klanten geven Scissors2you   Beoordelingen 4,7 / 5
   op basis van 12 recensies

Algemene voorwaarden !

Thuiskapper Scissors2you houdt zich aan de hier te lezen algemene behandelingsvoorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen uitgevoerd door Thuiskapper Scissors2you.

Artikel 1: Definities

 1. De Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten of producten van Thuiskapper Scissors2you wordt gesloten.
 2. Thuiskapper Scissors2you: de eenmanszaak Scissors2you, Bongerd 10, 6176 AW te Spaubeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50251732.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Thuiskapper Scissors2you en De Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook. Zij maken deel uit van elke door De Opdrachtgever met Thuiskapper Scissors2you gesloten overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever wordt geacht, wanneer een afspraakovereenkomst met Thuiskapper Scissors2you is bereikt, bij alle door hem te geven afspraken aan Thuiskapper Scissors2you stilzwijgend akkoord te zijn gegaan.
 3. Algemene voorwaarden van De Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Thuiskapper Scissors2you niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes

 1. De offertes en prijsopgave van Thuiskapper Scissors2you zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte.
 2. Prijzen in de offerte en prijslijsten zijn altijd in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een telefonische, schriftelijke of elektronische vorm (brief, e-mail of fax) verstrekte opdracht van De Opdrachtgever aan Thuiskapper Scissors2you, nadat de opdracht door Thuiskapper Scissors2you op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Thuiskapper Scissors2you zal aan De Opdrachtgever een schriftelijke, of telefonische bevestiging van de opdracht vragen indien Thuiskapper Scissors2you van mening is dat de aard en omvang van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht dit vereist.
 3. Door de in schriftelijke, mondelinge of elektronische vorm verstrekte opdracht, alsook na ondertekening door De Opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van de opdracht, aanvaardt De Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. Thuiskapper Scissors2you heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht van De Opdrachtgever niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.
 5. Wanneer nadere voorwaarden worden gesteld door Thuiskapper Scissors2you zal De Opdrachtgever hier van tevoren van op de hoogte worden gesteld.
 6. De diensten van Thuiskapper Scissors2you worden verricht tegen de prijs die Thuiskapper Scissors2you voor het verlenen van de diensten op de voor haar gebruikelijke wijze vaststeld.

Artikel 5: Betaling

 1. De betaling van de door Thuiskapper Scissors2you verstuurde facturen dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.
 2. Betaling dient te geschieden door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Thuiskapper Scissors2you of door het verschuldigde bedrag in persoon contact af te rekenen.
 3. Indien De Opdrachtgever de betaling niet binnen zeven dagen heeft voldaan, zal Thuiskapper Scissors2you een herinnering sturen aan de opdrachtgever met vermelding van een nadere termijn voor betaling.
 4. Indien De Opdrachtgever de betaling niet binnen de in de herinnering gestelde nadere termijn voldoet, is De Opdrachtgever aan Thuiskapper Scissors2you een rente schuldig van 2.5% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt berekend.
 5. Indien De Opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en Thuiskapper Scissors2you tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere wegen is overgegaan is de opdrachtgever gehouden de kosten van het incasso met het openstaande bedrag aan Thuiskapper Scissors2you te voldoen.
 6. Niet tijdige betaling geeft Thuiskapper Scissors2you het recht haar prestatie ingevolge de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Zonder dat De Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een afspraak is Thuiskapper Scissors2you genoodzaakt om de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

Artikel 6: Klachten

 1. Klachten over facturen of diensten dienen binnen drie dagen na ontvangst van de diensten of facturen waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen drie dagen nadat een eventueel gebrek aan de levering is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Thuiskapper Scissors2you.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt Thuiskapper Scissors2you geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de factuur of levering als juist erkent.
 3. De Opdrachtgever dient in voorkomende gevallen Thuiskapper Scissors2you onmiddellijk de gelegenheid te bieden gebreken te herstellen.

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op alle met Thuiskapper Scissors2you gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 9: Persoons- en bedrijfsgegevens

 1. De Opdrachtgever is gehouden Thuiskapper Scissors2you alle gegevens te verstrekken die Thuiskapper Scissors2you nodig heeft voor zijn administratie en er zorg voor te dragen dat wijzigingen van deze informatie worden doorgegeven.
 2. De Opdrachtgever geeft Thuiskapper Scissors2you toestemming de verstrekte gegevens voor eigen doeleinde te gebruiken voor zover de wet dit verplicht aan derden beschikbaar te stellen en op te nemen in geautomatiseerde gegevensbestanden wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Thuiskapper Scissors2you voor de opdracht noodzakelijk is.
 3. Wanneer de door De Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist is, heeft Thuiskapper Scissors2you het recht de dienstverlening aan de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.
Word fan van Thuiskapper Scissors2you op facebook!    Volg thuiskapper Scissors2you op twitter!    Bekijk video's van thuiskapper Scissors2you op youtube